Prawnofinansowe aspekty finansowania sportu przez JST


Gminy stały się w naszym kraju jednym z największych sponsorów kultury fizycznej. Nie jest to jednak tylko ich dobra wola, ale i pewien ustawowy obowiązek odnoszący się do „tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu”. Tak rozumiane wsparcie stanowi zadanie własne gminy.

Jednostki Samorządu terytorialnego finansują zadania sportowe z trzech głównych źródeł:

- dochodów własnych,

- subwencji,

- dotacji celowych z budżetu państwa.

Na przyznawanie środków finansowych przez JST wpływa również wiele aktów prawnych, oraz rodzaj prowadzonej działalności przez beneficjenta, czyli w naszym przypadku organizację sportową. Najczęściej Gminy finansują sport poprzez dotacje do działalności organizacji pożytku publicznego, fundacji, stowarzyszeń. Są to kluby sportowe, które nie działają dla osiągnięcia zysku. Drugim z beneficjentów są spółki prawa sportowego, które realizują sportową politykę JST na poziomie zawodowych lig oraz stworzone są aby przynosiły przychody. Przyjrzyjmy się więc na początek aktom prawnym, które odpowiadają za finansowanie sportu w JST.

- Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku. Stwierdza, iż finasowanie sportu jest zadaniem własnym gminy.

- Ustawa o sporcie z 25 czerwca 2010 roku. W ramach tej ustawy kluby mogą otrzymywać dofinansowanie na: wykonywanie programów szkolenia sportowego, nabycie sprzętu sportowego, finansowanie partycypacji w zawodach sportowych lub ich organizacji, opłacenie kosztów związanych z użytkowaniem obiektów sportowych, wypłacanie stypendiów sportowych i wynagrodzeń dla kadry szkoleniowej.

- Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku. Ustawa ta charakteryzuje podmioty, które mogą ubiegać się o środki z JST przeznaczone na działania własne gminy w zakresie finansowania sportu.

- Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 roku. Daje możliwość dokonania darowizny przez JST w postaci nieruchomości na cele prowadzenia działalności sportowej, które to jest również związane z realizacją celów publicznych Gminy.

- Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku. Daje możliwość tworzenia zakładów budżetowych do utrzymywania infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w postaci OSIRów lub MOSIRów oraz inaczej nazywanych jednostek.

Musimy pamiętać, że każda Gmina może dzięki Ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie stać się współorganizatorem wydarzenia, o które wnioskują mieszkańcy. Takie zadanie może otrzymać wsparcie JST w zakresie rzeczowym, finansowym oraz organizacyjnym.  

 


Komentarze